Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.      V souladu s ustanovením §273 zák. č. 513/1991 Sb. (Obch. zák.) v platném znění vydává společnost Timpex s.r.o. se sídlem Dukelská 128, 788 33 Hanušovice,

IČ: 14617480, DIČ: CZ14617480,  tyto všeobecné obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi výrobcem Timpex s.r.o. (dále jen „prodávající“) a odběratelem (dále jen „kupující“).

 

2. Vymezení pojmů

2.1.      Výrobce/ prodávající
– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který prodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2.      Kupující
– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující může být pouze firma podnikající v odborné profesi vytápění a obchodu v dané oblasti.

2.3.      Spotřebitel/ koncový uživatel
-je fyzická či právnická osoba, která užívá výrobky či služby výhradně pro svoji potřebu, nikoli za účelem podnikání.

2.4.      Kupní smlouva
– objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

3. Předmět kupní smlouvy

3.1.      Předmětem smlouvy je prodej zboží uvedeného kupujícím v objednávce zboží.

3.2.      Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením.

 

4. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

4.1.      Kupující objednává u prodávajícího zboží prostřednictvím telefonu, emailu nebo e-shopu na  internetových stránkách www.timpex.cz.

4.2.      Veškeré objednávky podané prostřednictvím telefonu, emailu nebo e-shopu z internetových stránek prodávajícího www.timpex.cz jsou pro kupujícího závazné a považují se za návrh kupní smlouvy.

4.3.      Podáním či odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a také s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

4.4.      Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzením objednávky prodávajícím. Prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá bezprostředně po podání objednávky nebo nejpozději do 3 pracovních dnů a to prostřednictvím elektronické pošty či jakoukoliv jinou jednoznačnou formou.

4.4.      Prodávající má právo od návrhu kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zásob, ukončením výroby a podobně…), nebo nedohodne-li se s kupujícím na náhradním řešení.

4.5.      Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky z e-shopu internetových stránek prodávajícího obsah celé objednávky zkontrolovat a případně ji opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího www.timpex.cz. Na vyžádání je taktéž možné zaslání těchto obchodních podmínek ve formátu pdf emailem.

4.6.      Obrázky na e-shopu internetových stránek prodávajícího mohou nést ilustrativní charakter. Pro více informací o stavu dostupnosti zboží lze kontaktovat prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném v kontaktech na internetových stránkách prodávajícího.

 

5Povinnosti kupujícího a platební podmínky

5.1.      Uvedené ceny v ceníkách a na e-shopu prodávajícího jsou maloobchodní bez DPH a nezahrnují cenu dopravy.

5.2.      Pro ověření odbornosti a podnikatelské činnosti má kupující v rámci zahájení obchodní spolupráce s prodávajícím povinnost prokázání této skutečnosti nejlépe zasláním výpisu z obchodního/ živnostenského rejstříku nebo kopií výučního listu.

5.3.      Novému kupujícímu bude po jeho závazné objednávce vystavena zálohová faktura, která mu bude zaslána na jeho emailovou adresu ve formátu pdf, popř. poštou a jejíž částku je povinen uhradit na účet prodávajícího. Splatnost faktury je 2 týdny od jejího vystavení prodávajícím. Po přijetí platby prodávajícím nebo zasláním bankovního výpisu, že platba byla provedena, bude kupujícímu zasláno zboží, které si objednal.  Nově zaregistrovanému kupujícímu bude zálohová faktura zasílána pro první 3 jeho objednávky. Při dalších objednávkách se toto ustanovení řídí bodem 5.4., v případě že u prvních 3 objednávek kupující neporuší své povinnosti o platbě a převzetí zboží.

5.4.      Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu z faktury po přijetí zboží na účet prodávajícího. Splatnost faktury je 2 týdny od jejího vystavení prodávajícím.

5.5.      S celkovou cenou je kupující srozuměn:
– při vyplňování objednávkového formuláře na e-shopu prodávajícího ještě před závazným potvrzením a odesláním objednávky
– v ceníku, který je umístěn po přihlášení na internetových stánkách prodávajícího popř. i při telefonické objednávce
– při vystavení cenové nabídky prodávajícím na základě poptávky zboží od kupujícího

5.6.      Stane-li se, že kupující po zaslání závazné objednávky prodávajícímu ještě dodatečně změní prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky či jakoukoliv jinou jednoznačnou formou některou z objednaných položek, změní se i konečná cena objednávky.

5.7.      Kupující musí zajistit veškerou odbornou montáž a nastavení objednaného zboží koncovému uživateli a seznámit ho s obsluhou výrobku (zboží).

5.8.      V případě, že kupující závazně objednané zboží od prodávajícího popř. přepravce nepřevezme, má povinnost uhradit prodávajícímu náklady na expedici a přepravu. Tato povinnost neplatí v případě bodu 7.1. a 7.2. pokud bude obal či zboží jevit známky poškození přepravou a kupující jej v tomto případě odmítne od přepravce převzít.

 

6. Dodací podmínky a dodací lhůta

6.1.      Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu na požadovanou fakturační/ doručovací adresu zadanou v objednávkovém formuláři na e-shopu prodávajícího, nebo kterou kupující uvede v poptávce či telefonické objednávce zboží.

6.2.      Zboží bude kupujícímu expedováno do 2.-5. pracovního dne od potvrzení objednávky prodávajícím v případě, že se kupující s prodávajícím nedohodne na jiném termínu odeslání zboží. Toto tvrzení neplatí v případě bodu 5.3., pokud se jedná o nového kupujícího, kterému je zboží expedováno až po přijetí platby nebo obdržení bankovního výpisu, že byla kupujícím uhrazena zálohová faktura.

6.3.      Dodací lhůta zboží je závislá na přepravci. Většinou je dodací lhůta po předání zboží přepravci 1-3 pracovní dny. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.

 

7. Převzetí zboží kupujcím

7.1.      Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky a zboží nebude brán zřetel.

7.2.      Kupující musí taktéž prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti přepravce. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

7.3.      Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celkové ceny zboží uvedené na faktuře.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1.      Pokud se k tomuto kroku kupující rozhodne, má možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Písemně zašle na adresu prodávajícího doporučeně dopis o odstoupení od smlouvy, ve kterém uvede číslo objednávky, datum převzetí zboží, číslo účtu, případně adresu pro zaslání peněz.

8.2.      Zboží kupující zabalí zpět do původního neporušeného obalu (v kompletním stavu – včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a spolu s dokladem o koupi jej zašle zpět na adresu prodávajícího (neposílejte zboží na dobírku). Zboží doporučujeme u přepravce pojistit na pořizovací částku, která je uvedena na faktuře.

8.3.      Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, či jinak znehodnocené a nesmí nést žádné známky používání. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci bohužel prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno zpět.

8.4.      Termín pro vrácení peněz je cca 10 pracovních dnů od doručení k prodávajícímu. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1.    Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem spolupráce a dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

9.2.    Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté pro spolupráci a dodání zboží jsou důvěrné. Údaje budou využity výhradně za účelem komunikace a realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby kupujícího učiněné bankovním převodem.

9.3.    V případě registrace na internetových stránkách prodávajícího www.timpex.cz kupující dává automaticky souhlas prodávajícímu k tomu, aby jeho osobní údaje dle zákona zpracovával a používal jej ke komunikaci s ním. Tento souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat.

9.4.    Prodávající má povinnost vymazat zaregistrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2015

 

11. Kontakt

11.1.    V případě jakýchkoli dotazů nebo pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat:

 

 

Timpex s.r.o.
Dukelská 128, 788 33 Hanušovice
IČ: 14617480
DIČ: CZ14617480
tel./fax: +420 583 231 437
e-mail: timpex@timpex.cz
e-mail: info@timpex.cz
www.timpex.cz, www.timpex.eu